ระบบรับแจ้งปัญหาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แจ้งปัญหาออนไลน์

ข้อมูลการแจ้งปัญหาเทคโนโลยี

ปัญหาที่แจ้ง (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ)

เอกสารแนบ (แนบได้เฉพาะไฟล์ .pdf เท่านั้น, อนุญาตให้อัพโหลดไฟล์ไม่เกิน 5 Mb และเอกสารแนบได้เพียง 1 เอกสาร)

ข้อมูลผู้แจ้งปัญหาเทคโนโลยีฯ

captcha

ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศ

ซ่อมโทรศัพท์ภายใน