ทำไมต้องแจ้งเบาะแส การละเมิดลิขสิทธิ์ ซอฟต์แวร์ ในองค์กรธุรกิจ
ส่งเสริมค่านิยมที่ถูกต้อง การแจ้งเบาะแสการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ในองค์กร คือ การแจ้งการกระทำความผิดหรือทุจริตในองค์กร (Whistleblowing) เป็นนโยบายสากลที่องค์กรต่างๆ ทั่วโลกปฏิบัติ เพื่อร่วมกันตรวจตรา ป้องกัน และแก้ไขสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ที่อาจจะสร้างความเสียหายและส่งผลกระทบต่อผู้อื่นได้
อ่านต่อ
ข่าวสาร
และกิจกรรม
อ่านต่อ
อ่านต่อ
หยุดละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
รณรงค์ให้คนไทยใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ เพื่อส่งเสริมชีวิตดิจิทัลที่มีคุณภาพ