Loading...

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Center of Information and Communication Technology

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ส่วนพัฒนาระบบและบริหาร

ส่วนพัฒนาระบบและบริหาร

ประกอบด้วย ข้าราชการ 3 คน พนักงานราชการ 2 คน พนักงานจ้างเหมา 3 คน พนักงานจ้างเหมา 3 คน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

ดำเนินการเกี่ยวการให้คำปรึกษา ออกแบบและพัฒนาระบบขัอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) ระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) ของสำนักงานปลัดกระทรวง ดำเนินการเกี่ยวกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวง ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้าราชการ

นายอุดม จันทรสุข

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ

ทำหน้าที่ผู้อานวยการส่วนพัฒนาระบบและบริหาร

เบอร์โทรศัพท์ 0 2265 6248

นางสาวอมรรัตน์ ปิติ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

เบอร์โทรศัพท์ 0 2278 8692

พนักงานราชการ

นายอนุชิต คนแคล้ว

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

เบอร์โทรศัพท์ 0 2278 8692

พนักงานจ้างเหมา

นางสาวจิริยา ธรรมเจริญ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

เบอร์โทรศัพท์ 0 2265 6260

นายธานุวัฒน์ แสงแป้น

นักวิชาการภูมิสารสนเทศ

เบอร์โทรศัพท์ 0 2265 6260

นายธนบดี ภักดีสังข์​

นักวิชาการภูมิสารสนเทศ

เบอร์โทรศัพท์ 083-122-3440

เอกสารแนบ

ส่วนพัฒนาระบบและบริหาร

ขนาดไฟล์:0.30 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 62 ครั้ง