Loading...

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Center of Information and Communication Technology

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการสำนักงาน

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการสำนักงาน

ประกอบด้วย ข้าราชการ 4 คน พนักงานราชการ 3 คน มีหน้า

ดำเนินการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา ออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการสำนักงาน (Office Automation) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการหน่วยงานในสังกัดและการให้บริการประชาชน ทั้งในส่วนการปฏิบัติงาน (Back Office) การให้บริการ (Front Office) ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) และศูนย์ปฎิบัติการกระทรวง (MOC) ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่านระบบเครือข่ายภายในและภายนอกผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้าราชการ

นางธนินนิจ ไกรสโมสร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ

ทำหน้าที่ผู้อานวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการสำนักงาน

เบอร์โทรศัพท์ 0 2278 8687

นางสาววเรวรรณ รอดราวี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

เบอร์โทรศัพท์ 0 2278 8690

นางสาวเหมวรรณ ไกรนุกูล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)

เบอร์โทรศัพท์ 0 2278 8693

น.ส.นลินี แก้วรุ่งฟ้าไทย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เบอร์โทรศัพท์ 0 2278 8688

พนักงานราชการ

นายปิยะนพ อินแพง

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

เบอร์โทรศัพท์ 0 2278 8690

นายเฉลิมพล พันธุ์แสง

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

เบอร์โทรศัพท์ 0 2278 8693

นางสาวอรทัย ไชยวรรณ์

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

เบอร์โทรศัพท์ 0 2278 8688

เอกสารแนบ

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการสานักงาน

ขนาดไฟล์:0.12 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 54 ครั้ง