Loading...

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Center of Information and Communication Technology

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ส่วนอำนวยการ

ส่วนอำนวยการ

ประกอบด้วย ข้าราชการ 3 คน พนักงานราชการ 4 คน พนักงานจ้างเหมา 3 คน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ งบประมาณ การเงินและบัญชี การพัสดุ และบุคลากร ดำเนินการจัดการประชุม ฝึกอบรม ช่วยอำนวยการและสนับสนุนภารกิจของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ในการบริหารและจัดหาคอมพิวเตอร์ควบคุมการใช้พลังงาน ดูแลอาคารสถานที่ ซ่อมแซมพัสดุครุภัณฑ์ และยานพาหนะปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้าราชการ

นางเมธาวี ใจการุณ

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

ทำหน้าที่ผู้อานวยการส่วนอานวยการ

เบอร์โทรศัพท์ 0 2278 8683

นางกรรณิการ์ นันทภัทราภรณ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เบอร์โทรศัพท์ 0 2278 8696

พนักงานราชการ

นายภาณุ กาญจนลาวัณย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ 0 2278 8689

นางสาวนฤมล สมโชค

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ 0 2265 6240

นางสาวจิราภรณ์ นพรัตน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ 0 2278 8689

นางสาวณิชากร หอยสังข์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ 0 2278 8684

พนักงานจ้างเหมา

นายปฐมพงษ์ สุนทร

พนักงานขับรถยนต์

เบอร์โทรศัพท์ 0 2278 8500

นางสาวสุภาพร ศรีสุริ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ 0 2278 8684

นางสาวจิราภรณ์ นพรัตน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ 0 2278 8500

เอกสารแนบ

ส่วนอำนวยการ

ขนาดไฟล์:0.15 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 396 ครั้ง