Loading...

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Center of Information and Communication Technology

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ส่วนบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ส่วนบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ประกอบด้วย ข้าราชการ 3 คน พนักงานราชการ 3 คน พนักงานจ้างเหมา 2 คน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

ดำเนินการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา ออกแบบและพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานปลัดกระทรวง ดำเนินการเกี่ยวกับการติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงของสานักงานปลัดกระทรวง ดำเนินการเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยและการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการวางแผนป้องกันและจัดการความเสี่ยง ดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้าราชการ

นางอนุสรา รักษาคา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ

ทำหน้าที่ผู้อานวยการส่วนบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

เบอร์โทรศัพท์ 0 2278 8691

นายพนมไพร ม้าเพ็ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

เบอร์โทรศัพท์ 0 2278 8500 ต่อ 7777

นางปพิชญา ญานุชิตร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ

เบอร์โทรศัพท์ 0 2278 8500 ต่อ 7777

พนักงานราชการ

นายกฤตธัช เหลืองวิวัฒนากุล

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

เบอร์โทรศัพท์ 0 2278 8697

นายศุภฤทธิ์ เกิดหนู

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

เบอร์โทรศัพท์ 0 2278 8697

นายธนัญชัย กิ่งสกุล

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

เบอร์โทรศัพท์ 0 2278 8697

พนักงานจ้างเหมา

นางสาวนพภัสสร วงศ์ชู

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ 0 2278 8697

เอกสารแนบ

ส่วนบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ขนาดไฟล์:0.12 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 65 ครั้ง