Loading...

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Center of Information and Communication Technology

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ส่วนข้อมูลข่าวสารและบริการร่วม

ส่วนข้อมูลข่าวสารและบริการร่วม

ประกอบด้วย ข้าราชการ 3 คน พนักงานราชการ 2 คน พนักงานจ้างเหมา 3 คน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

ดำเนินการใ้หบริการประชาชนในรูปแบบศูนย์บริการร่วม โดยบูรณาการงานบริการที่หลากหลาย จากหลายหน่วยงานใน สังกัดกระทรวง เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปลัดกระทรวงตามวิธีการที่พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กำหนด ดำเนินการรวบรวม จัดหมวดหมู่หนังสือเอกสารสาหรับการค้นหา การให้บริการแก่บุคลากรในสังกัดหน่วยงานราชการ และประชาชน ดูแลบำรุงรักษาหนังสือต่างๆ ในห้องสมุดสำนักงานปลัดกระทรวง ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ไดรับมอบหมาย

ข้าราชการ

นายมนตรี เกียรติเผ่าพันธ์

รก.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนข้อมูลข่าวสารและบริการร่วม

เบอร์โทรศัพท์ 02 278 8557

นายประจักษ์ชัย อาจคงหาญ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เบอร์โทรศัพท์ 0 2265 6204

นางสาวเหมวรรณ ไกรนุกูล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)

เบอร์โทรศัพท์ 0 2278 8693

พนักงานราชการ

 

นายพิพัฒน์ พึ่งบุญ

(ประจาศูนย์บริการประชาชน สปน.)นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

เบอร์โทรศัพท์ -

- ว่าง -

ตำแหน่ง -

เบอร์โทรศัพท์ 0 2265 6226

 

พนักงานจ้างเหมา

นายสมชาย มีนุชนารถ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เบอร์โทรศัพท์ 0 2265 6225

นางสาวจิราพร ฮะซุ่นเฮง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

เบอร์โทรศัพท์ 0 2265 6224

นางสาวจิราภา ฮะซุ่นเฮง

เจา้หน้าที่ธุรการ

เบอร์โทรศัพท์ 0 2265 6225

 

นางสาวอภิวรรณ เหลืองเทียมทอง

เจ้าหน้า ที่ธุรการ ปฏิบัติการ

เบอร์โทรศัพท์ 0 2265 6223

 

เอกสารแนบ

ส่วนข้อมูลข่าวสารและบริการร่วม

ขนาดไฟล์:0.32 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 70 ครั้ง